Historie knihovny

 

Knihovnictví má v naší obci téměř stoletou tradici. Z nepřímých historických údajů (zmínky v Kronice obce a v Zápisech Místní školní rady) vyplývá, že Obecní knihovna byla založena Kornelem GRIMEM, prvním brťovským řídícím učitelem nově zbudované školy v Brťově někdy po r. 1901.

Po dobu trvání školy byli knihovníky řídící učitelé  Bohumil Palán, Josef Šír, Božena Šírová, Emilie Matalová a Alena Jílková. 

Tato knihovna měla část žákovskou a část pro dospělé.

Po druhé světové válce byla knihovna přejmenována na Místní lidovou knihovnu a později na Místní knihovnu v Brťově-Jenči.

Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1974 škola v Btťově-Jenči zrušena.

Budova školy byla adaptována na Mateřskou školu a Místní lidové knihovně zde byla přidělena jedna místnost.

Knihovnicí byla určena brťovská rodačka, původně učitelka ZŠ v Černé Hoře, Anna Čumová, která tuto činnost vykonává doposud.