Historie knihovny

Knihovnictví má v naší obci více než stoletou tradici. Z nepřímých historických údajů (zmínky v Kronice obce a v Zápisech Místní školní rady) vyplývá, že Obecní knihovna byla založena Kornelem GRIMEM, prvním brťovským řídícím učitelem nově zbudované školy v Brťově někdy po r. 1901. Po dobu trvání školy byli knihovníky řídící učitelé Bohumil Palán, Josef Šír, Božena Šírová, Emilie Matalová a Alena Jílková. Tato knihovna měla část žákovskou a část pro dospělé. Po druhé světové válce byla knihovna přejmenována na Místní lidovou knihovnu a později na Místní knihovnu v Brťově-Jenči. Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1974 škola v Brťově-Jenči zrušena. Budova školy byla adaptována na Mateřskou školu a Místní lidové knihovně zde byla přidělena jedna místnost. Knihovnicí byla určena brťovská rodačka, bývalá učitelka ZŠ v Černé Hoře Anna Čumová. Dne 30. 7. 2002 byla knihovna zapsána do evidence veřejných knihoven jako Obecní knihovna ve Brťově-Jenči. Dlouholetou knihovnici paní Čumovou v roce 2018 nahradila Katka Bajková a knihovna se v roce 2019 přestěhovala do nově vybudovaných prostor Obecního úřadu.