110 let založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

Oslava tohoto výročí se konala v sobotu 6. července 2013. Na tuto významnou událost jako i na další historické události v našich obcích jsme měli původně jen omezený počet písemných a obrazových dokladů.

Od roku 2000 se knihovnice Obecní knihovny soustředila na získávání písemných a obrazových dokladů o historii našich obcí od občanů, kteří je mají ve svých rodinných sbírkách a byli ochotni je zapůjčit k okopírování.

Vřelý dík za pochopení a ochotu patří hlavně těmto občanům:

Již zemřelí - Komárková Jarmila, Vlach František, Hanzlová Milada

Dále jsou to: Zachovalová Irena, Jakubcová Marta, Meisl Eduard, Peroutová Lenka, Komárková Marie, Kozelková Milada, Juncová Anna z Černé Hory, Odehnalová Josefa, Boudníková Julie, Veselý Josef, Svoboda Miloslav, Sokol Vlastimil, Říha Josef.

I nadále oceníme nabídku dalšich nalezených dokumentů.

Do tohoto výše zmíněného data byly zdrojem informací o historii obce pouze kroniky obou obcí a kniha zápisů ze schůzí Místní školní rady.

Během posledního desetiletí se také vyskytla možnost získávat zajímavé historické informace na webových stránkách Moravského zemského archivu, což bylo průběžně využívané jako další podklady pro besedy o historii.

Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie, jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla jako první město v Čechách Praha, a to od roku 1853.

Podle zákona o spolcích začaly v téže době také vznikat v obcích dobrovolné hasičské sbory.

Pro zajímavost je možné připomenut, že ve středověku měly zásahy při požáru na starosti cechy, hlavně kominíci, pokrývači a tesaři. A protože do 16. století neexistovaly stříkačky, velké požáry se ani nehasily. Boj s ohněm spočíval v polévaní a ještě častěji v bourání sousedních budov.

Historie hasičského sboru v obou našich obcích v podstatě začíná kolem roku 1900, kdy obecní zastupitelstva Brťova i Jenče společně prosazují postavení školy, což se jim také v roce 1901 podařílo.

Více než 90 dětí již nemuselo potom docházet do školy v Dlouhé Lhotě.

Obce měly šťastnou ruku, když si zvolíly z devíti uchazečů o správce školy, zřejmě jednoho z nejlepších.

Správcem a učitelem nové školy v Brťově se stává 16. března 1901 ve svých 36 létech – Kornel Grim, rodák z Jedovnic. Na škole potom působil velmi úspěšně 25 roků. Zápisy v obecní kronice svědčí o jeho vzdělanosti, pracovní zručnosti, ale i o jeho rozhodnosti a zájmu o všechno nové. V životě obce se na začátku uplynulého století stal nezapomenutelnou osobností kulturního a společenského života. Je tedy pochopitelné, že se v důsledku zmíněných osobních vlastností řídící učitel Kornel Grim stal také zakladatelem a prvním členem Sboru dobrovolných hasičů v Brťově

Rok založení 1903 dotvrzují zápisy v obecní kronice a zápisy ze schůzí Místní školní rady v Brťově.

V obecní kronice se také píše:
Dne 10. 6. 1928 oslaveno 25. jubileum našeho dobrovolného sboru hasičského veřejným okrskovým cvičením. Vděčně bylo vzpomenuto zakladatele sboru bývalého řídícího učitele v. v. K. Grima a a jeho spolubratří. Jubilantům rozdal náčelník sboru bratr Fr. Komárek památné diplomy. Ve volné zábavě zacvičili žáci zdejší školy několik prostných cviků. Slavnost se nad očekávání vydařila.

Dne 15.8.1946 vzhledem k událostem 2. světové války se se zpožděním 3 roků konala oslava 40. výročí založení hasičského sboru v Brťově. Této oslavy se zúčastnil také čestný člen tohoto sboru řídící učitel v.v. Kornel Grim.

V zápisech ze schůzí Místní školní rady v Brťově se dne 26. července 1903 píše:
Dobrovolný hasičský sbor v Brťově sděluje, že bylo jemu Slavnou císařsko-královskou okresní školní radou povoleno konati ve třídě zdejší školy theoretická cvičení dle výnosu ze dne 23. května 1903 číslo 7766 pod následujícími podmínkami:

1) Aby členové hasičského sboru ve třídě nekouřili, neplivali, aniž jinak znečišťovali třídu a chodby školní budovy.

2) Aby se chovali slušně, jak toho důstojnost školy vyžaduje.

3) Aby ani nářadí školního, ani pomůcek, ani jiného nepoškozovali.

Vzato na vědomosť.

Další významnou osobností Sboru dobrovolných hasičů byl pan František Komárek.

Výstižně jej charakterizuje zápis v obecní kronice: Dne 11. 8. 1965 vzpomněli na mimořádném zasedání místního národního výboru zástupci všech složek veřejného života v obci 75. narozeniny obětavého veřejného pracovníka Františka Komárka. Narodil 12. 8. 1890 a od mladého věku se vedle svého povolání kováře věnoval práci v hasičském sboru. 

Jubilant a všichni přítomní vyslechli slavnostní projev ředitelky školy Boženy Šírové, ve kterém zhodnotila celoživotní práci F. Komárka jak na poli kulturním, tak především v místní jednotě požární ochrany a čsl. Červeného kříže. Následovalo potom předání darů a přátelská beseda. Oslavenec byl velmi překvapen, mile potěšen a dojat až k slzám.

Dá se důvodně říci, že během uplynulých 110 let se vedle těchto zmíněných osobností na činnosti hasičů a požárníků podílely desítky až stovky obětavých a zapálených občanů obou našich obcí. Jejich přesný počet a všechna jejich jména již nikdo bohužel nezjistí. Některé se naštěstí podařilo získat na fotografiích od našich občanů. Doufáme, že další ještě objevíme.

Traduje se, že existovala hasičská kronika, ale tu se zatím nepodařilo objevit.

Všem, kteří se zasloužili o dobré jméno brťovského hasičského sboru, již nežijícím a nebo ještě  žijícím patří náš dík !

Během uplynulého století se s vývojem společnosti měnila náplň činnosti hasičského sboru.  Od původního poslání ochrany vesnice před požárem, přes kulturně vzdělávací činnost v prvních desetiletích však později do náplně práce hasičů a  načas i požárníků, stále více pronikala  a nakonec ve druhé třetině století převládla zábavní a společensko výchovná  činnost.

Byla to doba ochotnických divadelních představení – v třicátých létech sehráli ochotníci i několik divadel za zimu. Konaly se slavnosti u příležitosti různých kulatých výročí. Výlety na výletišti se postupně staly tanečními zábavami. Nazapomenutelné byly i tradiční hasičské plesy, které zahajovaly plesovou sezónu v obci. Hasiči se spolu s ostatními společenskými složkami vždy podíleli na zvelebování a modernizaci obce. Úprava a udržování rybníka na Luční ulici byla odjakživa výsledkem jejich činnosti. Vybudování víceúčelové nádrže, nyní koupaliště, bylo v sedmdesátých letech minulého století z podnětu hasičů. Je potěšitelné, že ve spolupráci obecního úřadu a mladých hasičů tato nádrž plní i nadále svůj účel a navíc umožňuje solidní koupání.

V současné době je zřejmé, že vývoj společnosti určuje do budoucna znatelně jinou náplň práce hasičských sborů v obcích. Původní poslání hasit požáry v podstatě převzali profesionální hasiči, kteří si se špičkovou technikou rychle a důrazně s požáry poradí. Mladá generace hasičů, ke které patří náš současný činný hasičský sbor složený z mladých hasičů, se bude zřejmě do budoucna zabývat hlavně požárním sportem. Obecní úřad mladé hasiče plně podporuje. Ví, že od nich naopak může čekat různé veřejně prospěšné práce, které z tradic hasičských sborů odjakživa vyplývají.

Do dalších desetiletí a snad i celého dalšího století je třeba popřát hasičskému sboru Brťova-Jenče hodně zdaru v jeho další činnosti.

A. Čumová, knihovnice, 31. května 2013